baner

Polityka Prywatności


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TALOS Tomasz Trzcionka z siedzibą w Luboniu (62-030), ul.
  Puszkina 38A/E prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej pod firmą: TALOS Tomasz Trzcionka z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Puszkina 38A/E posiadającą
  numer REGON 301569282, NIP 779-20-73-537 (dalej TALOS Tomasz Trzcionka lub Administrator).

 2. Adres e-mail do kontaktu: sklep@gohd.pl.

 3. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych oraz podjęcie wszelkich
  środków bezpieczeństwa i ich ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Twoje dane są
  gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 4. Będziemy przetwarzać tylko te kategorie danych, które zostały zebrane od Ciebie i za Twoją zgodą przekazywane
  nam do przetwarzania.

 5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy podane na
   stronie internetowej lub przesyłaniem pytań przez formularz kontaktowy, rejestracji konta i założenia Konta
   Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych, przesyłania informacji przez newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a
   RODO),
  3. wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie, realizacji zamówienia Klienta
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz
  – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje
  o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać
  profilowania w celach marketingowych.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym
  momencie. Przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę wyraziłeś.
  Zgodę możesz wycofać poprzez zgłoszenie żądania na adres email: sklep@gohd.pl.

 7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że konsekwencją niepodania danych może być m.in.
  jednak niemożność uzyskania odpowiedzi na pytanie, wzięcia udziału w konkursie, uzyskania informacji
  marketingowych, niemożność wykonania umowy, rejestrację i założenie Konta Klienta, realizację zamówienia.

 8. Przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych.
  8. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami pod adresem: sklep@gohd.pl.

 9. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie
  danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, (dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa).

 10. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat
  posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: sklep@gohd.pl.

 11. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 12. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom sprawiedliwości.

 13. Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe mogą
  być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w
  oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony
  danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.